Duchovní protektor Řádu

Jeho Blaženost Řehoř III
Melchitský řeckokatolický patriarcha Jeruzalema, Alexandrie, Antiochie a celého Východu

Jeho blaženost patriarcha Řehoř III se narodil v Daraje nedaleko Damašku v Sýrii v roce 1933. Vesnice Daraja je tradičně známa jako místo konverze sv. Pavla na cestě do Damašku. Jeho blaženost nastoupila v roce 1944 do Semináře Nejsvětějšího Spasitele provozovaného řádem basiliánských otců salvatoriánů v Šófu v Libanonu. V roce 1949 přijal časné řeholní sliby v rádu basiliánských salvatoriánů a slavné sliby pak v roce 1954. Vzdělání v teologii a filosofii absolvoval na Semináři Nejsvětějšího Spasitele v Džounu v Libanonu. Pokračoval pak teologickým studiem v Římě, kde byl také v roce 1959 vysvěcen na kněze. Na Pontifikálním orientálním institutu v Římě získal doktorát východní teologie. V letech 1961-1964 byl představeným Vyššího semináře Nejsvětějšího Spasitele.

V roce 1962 založila Jeho blaženost časopis „AI-Wahdah -Unity in Faith“, první ekumenické periodikum publikovaný v arabštině. Ve stejném roce založil též „Centrum mladých dívek“ v několika libanonských vesnicích ve východním Sidónu. V roce 1966 se stal spoluzakladatelem „Providence Home“, sirotčince a obchodní školy pro chlapce v Saidě v Libanonu.

V roce 1974 se stal administrátorem patriarchálního vikariátu v Jeruzalémě. V roce 1976 založil v Jeruzalémě „Studentský fond“, který měl pomáhat potřebných studentům, a v roce 1978 pak „Fond pro podporu rodin“, který se staral o potřebné rodiny v diecézi. V roce 1967 založil při patriarchátu „Orientální knihovnu“, která měla podporovat poznání východní tradice. Inicioval množství sociálních projektů, mezi něž patřily opravy kostelů, budování nemocnic a veřejného ubytování, včetně domu pro hosty, který poskytuje ubytování poutníkům přicházejícím do Patriarchálního centra v Jeruzalémě.

V roce 1981 byl konsekrovaný arcibiskupem a pokračoval ve své práci patriarchálního vikáře v Jeruzalémě. Jak na Předním východě tak v Evropě je velmi dobře znám jako ekumenista a theolog.

Patriarchou Maximem V. byl jmenován předsedou Patriarchální liturgické komise, v jejímž rámci editoval „Anthologion“, modlitební knihu melchitské řecko-katolické církve ve čtyřech svazcích, a „Knihu liturgií“, která obsahuje úplné doplněné kompendium Božské liturgie. Jako sekretář Ekumenické komise Melchitského patriatchátu se velmi aktivně podílel na dialogu se dvěma sesterskými církvemi – Melchitskou řecko-katolickou církví a Řeckou (antiochijskou) pravoslavnou církví. Je také členem Ligy universit a institutů náboženského vzdělávání na Předním východě.

Jako patriarcha byl uveden v úřad 29. listopadu 2001 bezprostředně po své volbě 30 biskupy shromážděnými na zvláštním synodu. Při jeho uvedení do úřadu byl přítomen i Jeho blaženost Maxim V. Hakim, který rezignoval na úřad patriarchy ve svých 92 letech ze zdravotních důvodů.

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion -nejnovější číslo časopisu Reunion -

 

Novinky

Odebírejte novinky e-mailem.