Odštěpené řádové skupiny

Sjednocovací proces Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského byl završen generální kapitulou v Manchesteru v září roku 2008. Velmistrem řádu byl zvolen J.E. don Carlos Gereda y Borbón, markýz z Almazanu. Den po volbě byl slavnostně intronizován duchovním protektorem řádu Jeho Blažeností patriarchou Gregoriem III. Osobnost duchovního protektora je zárukou právní kontinuity a legitimity Řádu sv. Lazara. Pouze v jednotě s Jeho Blažeností lze hovořit o autentickém řádu. Řád v současnosti působí v 47 státech po celém světě a má téměř 5000 členů.

   Mezinárodní organizační struktura Řádu sv. Lazara prošla ve 2. pol. 20. stol poměrně složitým vývojem. Příčinou byla bohužel často nejednota v otázkách personálního obsazení vrcholného vedení řádu (viz kapitola historie).

   Výsledkem tohoto bolestivého procesu je existence na řádu nezávislých uskupení o rozmanitém počtu členů roztroušených v různých koutech Evropy. Užívají shodného nebo velmi podobného názvu, znaku a insignií jako skutečný svatolazarský řád, někdy utvářejí i mezinárodní struktury, často volnější povahy než jednotný autentický řád, jindy naopak velmi autokratické. Rovněž se od našeho řádu příliš neodlišují v cílech a vědomí základního poslání, proto lze většinu jejich členů považovat za naše duchovní spolubratry. Řada rytířů a dam z těchto nezávislých uskupení navíc přijala kříž sv. Lazara v některé z jurisdikcí, které jsou dnes součástí jednotného řádu; výjimečné nejsou ani osobní kontakty a přátelství v zemích, kde tato společenství vyvíjejí činnost souběžně s našimi jurisdikcemi. Jedná se zejména o tato uskupení:

The United Grand Priories of The Order Of Saint Lazarus of Jerusalem – The Master-General John Baron Dudley von Sydow von Hoff;

The Grand Priory of the Mediterranean;

Militärischer und Hospitalischer Orden des Heiligen Lazarus von Jerusalem, Obedienz von Malta - unabhängige Gruppierung unter dem ehemaligen Großoffizier des Herzogs von Sevilla, Friedrich Schuberth;

Grand Priory of Carpathia - His Excellency Chev. Andrew T. ADAM von RHÉDEY, GCLJ-J, CSStB;

The Military and Hospitaller Order of St. Lazarus of. Jerusalem – Malta - H.S.H. Dr hc. Vittorio Galoppin;

Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem - www.lazarusorder.org - tzv. 50. velmistr Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic;

Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem - www.oslj.org – the Grand Chancellor count Phillipe Piccapietra – skupina vznikla odchodem hr. Piccapietry z předchozí skupiny;

a některé další "nezávislé národní jurisdikce".

 

   Vztah řádu k nim se odvíjí od jasného stanoviska generální kapituly: "Naše náruč je otevřená". Řádová vláda proto vede intenzivní jednání o jejich (znovu) sjednocení a připojení s cílem skutečné bratrské jednoty.

   Problematické postavení mezi těmito skupinami zaujímá předposledně jmenovaná frakce vedená tzv. „50. velmistrem“ hrabětem Dobrzenským – www.lazarusorder.org. Okolnosti vzniku a částečného rozpadu tohoto uskupení jsou dobře popsány v článku Spory o velmistrovství Řádu svatého Lazara na české wikipedii.

   Toto uskupení nezodpovědně opustilo spirituální ochranu Jeho Blaženosti patriarchy Gregoria III. a svévolně si zvolilo nového "spirituálního protektora", emeritního kardinála Passkaie. Svou legitimitu se snaží doložit protektorátem vévody Henriho, hraběte Paříže, který je údajně kandidátem francouzské koruny (většina francouzských royalistů však tento jeho nárok neuznává). Na rozdíl od všech ostatních společenství, hlásících se k identitě řádu sv. Lazara, je však tato skupina paradoxně fundamentalisticky přesvědčena o své jedinečnosti a iracionálně prohlašuje sebe sama za jediný skutečný řád. V současnosti má tato skupina přibližně celkem 120 členů v 7 státech. Nejpočetnější mezi nimi je česká jurisdikce s asi 40 členy.    

   Hrabě Dobrzenský je současně velkopřevorem české jurisdikce Lazarus – Bohemia – n.g.o. – viz www.oslj.cz.    

   V České republice se orleánští představitelé soustavně snaží mařit činnost Českého velkobailiviku a jeho komend. Bohužel se neštítí ani vykonstruovaných pomluv a osočování. Postoj této frakce nezměnily ani dva významné soudní verdikty v její neprospěch. Švýcarský rozsudek o prohlášení diskontinuity řádu prince d´Orléans s původní pařížskou obediencí a rozsudky český soudů o neplatnosti vyloučení členů Českého velkopřevorství bývalé pařížské obedience.

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2024/1

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.