Řádové aktivity v českých zemích

Ke znovuzrození řádu v českých zemích došlo v roce 1937. Iniciátorem byl Karel Schwarzenberg, který se také stal prvním českým velkopřevorem v tehdejší ČSR a po r. 1948 v exilu. Díky jeho vlivu a aktivitě řád záhy získal nemalou popularitu. Jeho členy se stala řada předních osobností politického, kulturního a náboženského života a čeští Lazariáni proto mohli hned od počátku rozvinout aktivní charitativní činnost. V rámci řádu pracoval i historik a výtvarník Břetislav Štorm, který významně přispěl k rozvoji české heraldiky. Slibný vývoj ale přervala okupace českých zemí a druhá světová válka. Několik členů řádu bylo zatčeno, čtyři – kanovník a arcibiskupský kancléř Antonín Bořek-Dohalský, papežský komoří Vladimír Hruban, maj. Karel Kříž a št. kapt. Oldřich Pilz – zahynuli v koncentračních táborech a mnoho dalších se účastnilo domácího či zahraničního odboje. Komunistický převrat v únoru 1948 jeho činnost v českých zemích opět na řadu let ukončil a České velkopřevorství přežilo pouze díky svým exilovým členům. Řada členů velkopřevorství byla vězněna po samostatném procesu s lazariány v padesátých letech. Ve své činnosti mohl řád sv. Lazara Jeruzalémského v České republice pokračoval až po roce 1989.
Druhým velkopřevorem Českého velkopřevorství se stal v r. 1973 Radslav hr. Kinský (České velkopřevorství v exilu spadalo pod pařížskou obedienci), který svůj úřad vykonával do r. 2004 a dnes užívá titulu „emeritní velkopřevor“. V exilu aktivně pro Řád pracoval např. pozdější břevnovský arciopat Anastáz Opasek a další osobnosti. Po rezignaci Radslava hr. Kinského na úřad velkopřevora byl předurčen jako třetí velkopřevor Václav hr. Bořek-Dohalský, který však zesnul před nástupem do úřadu.

Od r. 2004 panuje rozkol a dvojvládí v Českém velkopřevorství. Na kapitule konané v listopadu 2004 v Litoměřicích přítomný princ d´Orléans jmenoval bez volby velkopřevorem Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz, duchovním převorem ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze, O.Praem., rovněž jmenoval novou velkou radu Českého velkopřevorství. Tito jsou nyní reprezentanty nové pařížské obedience prince d´Orléans.
Část rytířů Českého velkopřevorství však tato jmenování odmítla uznat pro jejich hrubou rozpornost s platnými Stanovami Českého velkopřevorství registrovanými na Ministerstvu vnitra České republiky. Najmenovaným hodnostářům odmítají poslušnost a nadále uznávají jako právoplatné vedení Českého velkopřevorství předchozí velkou radu nyní vedenou rytířem Doc. MUDr. Zdeňkem M. Trefným, CSc., KCLJ. v provizorní funkci administrátora Českého velkopřevorství. O legitimitu obou frakcí Českého velkopřevorství jsou vedeny soudní spory. Členové Českého velkopřevorství pod vedením doc. Trefného reaktivovali svou obedienční poslušnost vůči původní pařížské obedienci vedené vévodou z Brissacu a uznali platnost volby velmistra J.K.V. Francisca de Paula de Borbón y Escasany, vévody ze Sevilly, na generální kapitule v Torontu v březnu 2004. Jak vláda bývalé pařížské obedience, tak vláda sjednoceného Řádu České velkopřevorství vedené doc. Trefným uznaly a legitimovaly.
V roce 2000 vznikla v Čechách také maltská obedience Řádu. Několik stávajících členů pařížské obedience pod vedením tehdejšího emeritního kancléře ing. Josefa Kočího, GCLJ,  vystoupili z pařížské obedience a založili novou právní entitu. Reprezentantem je nyní velkobailli prof. Dr. Aleš Bluma, KCLJ. Duchovním převorem je opat Bohumil Ignác Kramár, OPraem.

Od roku 2006 se v rámci sjednocovacího procesu postupně prohlubuje spolupráce mezi oběma jurisdikcemi. První společnou oficiální akcí obou jurisdikcí byla řádová investitura v Karlových Varech 28. 10. 2006 za účasti spirituálního protektora Řádu.
Další významnou akcí byla investitura na Karlštejně v listopadu 2007 za účasti členů nejen ČVP a ČVB, ale i Slovenského velkopřevorství. I zde byl přítomen duchovní protektor.
V prosinci 2007 na kapitule ČVP odstoupil doc. Trefný z funkce administrátora. Jeho nástupcem byl zvolen JUDr. Tomáš F. Kordač, CLJ. Kapitula rozhodla, že je třeba postoupit vpřed ve sjednocovacím procesu, a to formou začlenění se pod Český velkobailivik jako jeho samostatná komenda. Velkobaili prof. Bluma laskavě vyhověl žádosti členů ČVP a ustanovil pro ně Komendu svaté Anežky České. Jejím velitelem je doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc, KCLJ.

 

Pod patronací Českého velkopřevorství byl vybudován a r. 1998 otevřen hospic Štrasburk (Praha 8), který pracuje samostatně. Dále České velkopřevorství dlouhodobě podporuje Dětský domov v Hoře sv. Kateřiny, Hospic sv. Lazara v Plzni, sdružení slabozrakých v Plzni, Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech. Spolupracuje dále se skauty a také se členy humanitárního dětského hnutí „Stonožka - na vlastních nohou“.
Zprávy o činnosti

 

2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI - - ke stažení zde

2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI - - ke stažení zde
2009 ANNUAL REPORT OF ACTIVITIES - ke stažení zde

2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI - - ke stažení zde
2010 ANNUAL REPORT OF ACTIVITIES - ke stažení zde

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/2

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.