Patroni řádu

sv. Lazar
hlavní patron řádu

Symbolizovaný zelenou barvou (barva naděje).
Patron malomocných a leproserií, dále řezníků,

 

hrobařů, žebráků.
Přítel Páně, dle Písma žil v Betanii se sestrami Marií a Martou. Když zemřel, Ježíš ho povolal živého z hrobu. Dle východní tradice se stal biskupem a mučedníkem na Kypru, dle západní tradice biskupem v Marseille.

Matka Boží Panna Maria

Symbolizována bílou barvou (barva čistoty)

sv. Sofronios
jeruzalémský patriarcha

(asi 560-638) na patriarším stolci od r. 634
Asi od roku 580 mnichem v Egyptě, později v okolí Jordánu a nakonec od r. 619 v Jeruzalémě. Od roku 633 hlavní oponent monotheletismu. Krátce před smrtí zažil dobytí Jeruzaléma Saracény za kalifa Omara r. 637.
Jeho svátek církev slaví 11. března.

sv. Basil Veliký
arcibiskup Cesareje v Kapadocii

(asi 330-379) jeden ze tří kapadockých otců (spolu s Janem Zlatoústým a Řehořem Theologem).
Po studiích v Cesareji, Konstantinopoli a v Athénách (351) na tehdy ještě otevřené pohanské akademii. Po krátké kariéře učitele rétoriky přijal křest a rozhodl se pro mnišství. Navštívil tehdy slavná místa mnišského života a sám se stal poustevníkem (358) u řeky Iris nedaleko Neocesareje.
Později se vrátil na rodinné statky a tam založil vlastní malé mnišské společenství. Pozvání ke dvoru svého bývalého spolužáka z Athén císaře Juliána odmítl, ale vyhověl r. 364 povolání biskupa Eusebia do Cesareje, aby bránil pravoslavnou víru proti ariánskému císaři Valenovi. V tu dobu také přijal kněžství.
Roku 370 nastoupil po Eusebiovi na katedru cesarejského biskupa a tento úřad zastával až do své smrti.
Mimo své učenosti a rozsáhlých schopností dosáhl sv. Basil i velké osobní svatosti. Společně s velkým organizačním talentem tak nesmazatelně ovlivnil východní mnišství, což trvá dodnes. Nesmrtelným památníkem Basilovy velikosti se stala také řada vybudovaných institucí, jež založil za branami Cesareje. Kromě chrámu a biskupské rezidence to byly špitál a hostel pro poutníky a chudé, v nichž zavedl na tehdejší dobu nevídaný systém péče o potřebné.
Spolu se sv. Řehořem Theologem sestavili výběr z Origenových textů, nazvaný Filokalia. Svou teologii vtělil do spisů O svatém Duchu a tří Knih proti Eunomiovi. Jako pastýř a teolog vyvinul velkou snahu o smíření semiariánů s církví, resp. o jejich přijetí nicejského pojmu homoúsios (tj. stejné podstaty). A tak nedlouho po jeho smrti konaný II. všeobecný sněm (381) byl jakoby poctou jeho usilování.
Jeho svátek slaví církev 1. ledna.

bl. Gerard
rektor jeruzalémského špitálu

sv. Ludvík IX.
ochránce rytířů

 

sv. Alžběta Duryňská
ochránkyně nemocných a chudých

sv. Eleazar de Sabran

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/4

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.