Pouť k Panně Marii Určické

 

Termín: 10. září 2017

Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele

Organizátoři: Farnost Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).

Patronát: Její Císařko-královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr. Michael Macek

Odkaz: www.farnost-urcice.cz, www.st-lazarus.cz, www.salvatoriani.cz

 

Již po páté se druhý zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.

            Mši svatou bude celebrovat 10. září v 11:00 provinciál salvatoriánů P. Piotr Filas SDS. Mši svatou zpěvem doprovodí Magnificat Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 12:30.

           

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

 

 

 

Řeckokatolický melchitský

PATRIARCHÁT

Antiochie a celého Orientu,

Alexandrie a Jeruzaléma

 

Prot.249/2017D                                                                          Damašek, 5.5.2017

Velkobailivik Vojenského a

špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského

Vodičkova 20, CZ-110 00 Praha 1

Drazí členové Řádu svatého Lazara,

Pozdravujeme vás s radostným zvoláním: Kristus vstal z mrtvých! Skutečně vstal z mrtvých.

Pozdrav a přání ze Sýrie, která prochází svou křížovou cestou s nadějí na Vzkříšení.

S velkou radostí jsme obdrželi tři elektrogenerátory určené pro nemocnici v Chababu.

Velké díky mému a našemu Řádu svatého Lazara! Použili jste mnoho peněz, času i kontaktů, abyste zajistili tento dar, tak významný pro naši nemocnici v Chababu.

Díky jménem všech, kteří díky štědrosti členů Řádu svatého Lazara budou mít „ dobré světlo“. Předejte všem členům můj vděk!

Modleme se za mír v Sýrii, což by přineslo to nejlepší celému regionu.

 

                                                                                        S mým požehnáním a modlitbami

                                                                                                               + Gregorios III

                                                                                                       Patriarcha Antiochie a celého Orientu

                                                                                                   Alexandrie  a Jeruzaléma   L.S.

KONCERT PRO KARDINÁLA VLKA

Ve středu 17. května 2017 by se dožil 85 let náš hlavní duchovní kaplan Miloslav kardinál Vlk, EGCL. Členové Velké rady Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zúčastnili této významné vzpomínkové akce. Na úvod byli pozdraveni současným pražským arcibiskupem a primasem českým Dominikem kardinálem Dukou.

J. E. kardinál Miloslav Vlk, EGCL se narodil 17. května v jihočeské Líšnici a zemřel v Praze 18. března 2017. Celý život byl neúnavným bojovníkem Ježíšem Krista. Kardinál Vlk prožil dlouhý a plodný život. Pracoval jako archivář, později jako ředitel archivu, vystudoval teologii a působil jako kněz. Po odebrání státního souhlasu se věnoval fyzickým pracem v Praze. Od 1. ledna 1989 mohl svobodně vykonávat svoji kněžskou službu. 14. února 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem a v následujícím roce 27. března nastoupil na arcibiskupský pražský stolec a stal se českým primase. V roce 1994 obdržel od sv. Jana Pavla II. kardinálký klobouk. na pražském stolci byl až do roku 2010, kdy odešel do důchodu. Přesto zůstal nesmírně aktivním v nejrůznějších oblastech církevního života. V roce 2013 se ujal funkce hlavního řádového kaplana Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. V Praze mu byla na investituře na Strahově udělena nejvyšší řádová hodnost velkokřižníka EGCLJ. Otec kardinál se živě zajímal o dění vřádu až do poslední chvíle. Otče kardinále, děkujeme Vám za vaši lásku pro náš řád. Ať Vás ochrání Ježíš Kristus, Panna Marie a hlavní řádový světec svatý Lazar. Atavis et armis

 

 

 

 

 

Vážení spolubratři, milé spolusestry,
srdečně vás všechny zdravím s přáním požehnaného dne a neméně srdečně vás zvu na Den smíření, který letos bude ve Vážanech nad Litavou - viz příloha.
Vážany je malebná vesnička nedaleko Slavkova u Brna: http://frypat.blog.cz/1609/vazany-nad-litavou-kostel-sv-bartolomeje

 

Sjedete z D1 na Slavkov, těsně před Slavkovem odbočíte doprava na Křenovice, z Křenovic do Hrušek, ve Hruškách odbočíte vlevo na Vážany.
Věřím, že se tam potkáme a probereme i některé řádové záležitosti.
Olomoucké komendě sděluji dobrou zprávu, že se nám podařilo získat vzácného kněze  Andrzeje Kaliciaka, SDS, takže se konečně dožijeme pravidelných setkání.
Bůh vás všechny ochraňuj a žehnej vám. +!
Rev. Jaroslav Kratka, MS bailiv

 

 

 

Pouť k Panně Marii Určické

 

Termín: 4. září 2016

Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele

Organizátoři: Farnost Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).

Patronát: Její Císařko-královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr. Michael Macek

Odkaz: www.farnost-urcice.cz, www.st-lazarus.cz, www.salvatoriani.cz

 

Již po čtvrté se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.

            Mši svatou bude celebrovat 4. září v 11:00 kardinál Miloslav Vlk, hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši svatou zpěvem doprovodí Magnificat Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 15:00.

            Po mši svaté bude vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara. 

 

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

 

Vážení bratři a sestry, Prostějovská komenda připravila ve spolupráci s dalšími institucemi mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou modernizaci církve.

Srdečně Vás všechny zveme.

 

  

 

http://files.st-lazarus.cz/200002261-2e8262f7c1/00001.jpg

 

 

Širší vzájemná spolupráce při shánění výpočetní techniky pro naše potřebné

Naši němečtí spolubratři svou humanitární pomoc nyní zaměřují na velmi početné příchozí emigranty. Nově jsme však zahájili shánění výpočetní techniky pro naše potřebné. V minulém roce to byly tři kompletní stolní počítače z Německa. Dva kusy použili ve škole pro sluchově postižené a jeden kus skauti. Nyní máme zatím slíbené z Německa dvě bedny a zbytek dokompletujeme z nabídky Úřadu městské části v Praze 7. Po výměně nám mohli dodat vyřazené počítače sice kompletní, ale z bezpečnostních důvodů bez hard-disku. Z těchto důvodů dokompletujeme ty z Německa. V současné době máme z Prahy 7 přislíbeno pět kusů monitorů, myší, klávesnic, kabelů a několik tiskáren. Dva kompletní stolní počítače jsme již přislíbili komunitnímu bydlení. Je to pro psychicky postižené, kteří žijí ve skupině se zdravotním dozorem. Starají se sami o sebe, a tak se učí sociální dovednosti. Další zájem o počítače má nově i domov pro postižené v Terezíně a pokračující zájem mají i skauti.

Této akce se účastní celá řada našich i německých spolubratrů. Kromě organizace jsou důležité i různé kontakty a doprava, a tak je to společná záležitost převážné části obou pražských komend našeho řádu.

 

Duchovní dopis od velkopřevora

Drazí spolubratři a spolusestry,

náš milosrdný otec nám poslal svého syna jako nejkrajnější příklad jeho nekonečné lásky k nám. Postní doba je velmi dobrý čas na oslavu a prožití této lásky slyšením Božího Slova, modlitbou a účastí na charitativní činnosti.

Radostná zpráva o Božím milosrdenství nás vybízí k vděčnosti. Tu bychom měli projevit obrácením našeho srdce a ochotou milosrdným skutkům. Obrácení znamená, že musíme změnit naše myšlení a naše postoje a uvědomit si, že před Bohem jsme prach a popel. Vždyť On sám se nám zjevil v ukřižovaném Kristu.

Síla všemohoucího Otce se nám plně zjevila v tajemství Kříže. Náš Pán zaplatil nesmírnou cenu, aby získal zpět své vlastní stvoření a usmířil se s ním. Zaplatil krví svého vlastního jednorozeného Syna.

Postní poselství papeže Františka slovy Písma - "Milosrdenství chci a ne oběť" (Mt 9, 13) -  je otevřenou pozvánkou k praktikování tělesných a duchovních skutků milosrdenství:

"V tělesných skutcích milosrdenství se dotýkáme Kristova těla spolu s našimi bratry a sestrami, kteří potřebují být nasyceni, odíváni, chráněni, navštíveni; v duchovních skutcích milosrdenství, jako jsou poradenství, výuka, odpuštění, napomenutí a modlitba, se dotýkáme přímo naší vlastní hříšnosti. Duchovní a tělesné skutky milosrdenství se nikdy nesmějí oddělovat. Dotykem Ježíšova ukřižovaného těla v jeho utrpení hříšníci přijímají dar, aby si uvědomili, jak jsou ubozí a potřební."

Některé z těchto aktivit jsou aktuální pro dobu, ve které nyní žijeme: pomoc uprchlíkům a vyhnaným rodinám, které žádají o přístřeší, distribuce potravin a oblečení k mnohým lidem, postiženým finanční krizí, péče o nemocné a jejich rodiny, vymýcení negramotnosti v zemích Třetího světa, šířit pravdu o nekonečné Boží lásce těm, kdo pochybují, zvěstovat Evangelium těm, kdo neumějí rozlišit dobro od zla, modlit se za ty, kdo se neumějí modlit, modlit se za náhle zemřelé, kteří si neuvědomují smysl svého života. Tyto skutky milosrdenství jako odpověď na Boží lásku, kterou dostáváme zadarmo, by měly spočívat v naší každodenní konverzi, v prožívání lásky v našich rodinách, a mimo to i v lásce k těm, kdo trpí duchovní a materiální bídou ve všech jejích formách.

Přeji Vám všem pokorné a plodné prožití Postní doby, bohaté na osobní obrácení a skutky milosrdenství. Modlím se za Vás a z hloubi svého srdce Vám žehnám.

Monsg. Michele Pennisi, Ecclesiastical Grand Prior +


 

 

Postní kající bohoslužba

 

V rámci Roku milosti, vyhlášeného Svatým Otcem  Františkem, uskutečníme v Praze postní kající bohoslužbu. Chceme při ní společně  vyznat každý sám za sebe své hříchy a slabosti. A rádi bychom přiznali i náš  podíl na hříchu rozdělení křesťanů a naši spoluvinu na rozdělení Řádu sv.  Lazara. Bohoslužba se koná ve středu 9. března od 18 hodin v kapli svaté Doroty  kláštera augustiniánů u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Bohoslužbě bude  předsedat otec Juan Provecho, OSA.

 

Velikonoční poselství duchovního velkopřevora Řádu.

 

„Pán vstal z mrtvých“

 

Velikonoční zpráva Velikonoce zaznívá v církvi a ve světě pro více než dvacet století a stále se dostává i k nám, i když jsme pochybující věřící, zklamání a zděšení strachem ze smrti v době, která se snaží vytvořit život v laboratoři, prodloužit stáří, ale předejít přirozenou smrt.
Svatý Pavel říká: "Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná…" (1 Kor 15, 17). S odkazem na tento text filozof Ludwig Wittgenstein napsal: "Pokud nevstal z mrtvých, pak se rozložil v hrobě jako kterýkoli jiný člověk. Je mrtvý a rozloží se. V tom případě je to učitel jako každý jiný a nemůže nám už pomoci. Osiřeli jsme a zůstáváme sami. Pak se musíme spokojit s naší moudrostí a spekulací. Jsme v jakémsi pekla, kde si můžeme dělat nic jiného než snít, jaké to bylo, uzavření a odříznuti od nebe. Ale mám-li být skutečně spasen, pak potřebuji jistotu - ne moudrost, ne sny, ani spekulace - a ta jistota je víra. A víra je víra v to, co potřebuje moje srdce srdce, má duše, ne moje spekulativní spekulativní inteligence. Protože je to moje duše se svým utrpením, spojeným s tělem a krví, která má být spasena. Ne moje abstraktní mysl. Snad můžeme říci: Jen láska může uvěřit ve vzkříšení. Snažme se uvěřit ".
Moskevský patriarcha Kirill prohlásil, že Velikonoce nejsou krásnou legendou, ani teologická teorie, ani úcta k lidovým tradicím, které vznikly v dávné minulosti. Velikonoce jsou podstatou a jádrem křesťanství. Je to vítězství, které nám udělil Bůh.
Protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých, máme jistotu, že On pro nás není současný v přeneseném slova smyslu. To by znamenalo, že jeho přítomnost přetrvává v naší paměti, nebo že nás motivuje k následování jako jakákoliv jiná slavná historická postava. On je ale současný v pravém slova smyslu a ve skutečnosti.
Dánský filozof Søren Kierkegaard napsal: "Jedním ze znaků současnosti je pouhý etický vztah s Kristem. Je to jen estetický vztah se zemřelým:  Jeho život ztratil svou pointu, nesoudí můj život, ani mě nevede k tomu, abych soudil sám sebe. Umožňuje mi, abych ho obdivoval a nechává mě žít ve zcela jiných kategoriích: Nenutí mě, abych přijímal jednoznačný názor."
Nejsme ale příznivci slavné zemřelé osoby, ale jsme učedníci "Živé Bytosti". On buduje Boží Království jako království svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a míru, jak na zemi, tak v nebi. Během Velikonoc Ho oslavujeme ho jako svého současníka. Musíme s Ním spolupracovat na Jeho plánu a bojovat za příchod Božího Království v tomto čase.
Přítomnost vzkříšeného Krista v Církvi skrze svatého Ducha je současným požadavkem pro mou víru. Pro ty, kdo v něho věří, není možné degradovat Ježíše do minulosti, protože by to znamenalo ztrátu spojení mezi naší a Jeho existencí.
Vzkříšení Ježíše je zdrojem, ze kterého lze čerpat milosrdnou Boží lásku, která je sama o sobě silnější než zlo a smrt a může proměnit náš život, aby vzkvétal v těch oblastech pouště, které máme v našich srdcích a v naší společnosti.
Anglikánský biskup Nicholas Thomas Wright napsal: "Vzkříšení a odpuštění jsou koneckonců dvě strany téže mince, pokud věříte v jedno, musíte věřit v druhé. V Evangeliu objevujeme, co to znamená poznat vzkříšeného Ježíše jako našeho současníka, kdo setře naše slzy, který odpovídá na naše nepříjemné otázky, ale především nás vybízí, abychom přišli s pokorou a láskou, láskou, skrze kterou v naší době působí síla jeho vzkříšeného života. A on je stále našim Pastýřem."
Opakuji to, co papež František uvedl ve svém velikonočním poselství: "Vítáme milost vzkříšení Páně. Obnovme mezi námi Boží milosrdenství, milujme Ježíše, ať moc jeho lásky promění také náš život, abychom se mohli stát nástroji tohoto milosrdenství, kanály, kterými Bůh může zavlažovat zemi, aby zachoval všechno stvoření a aby mohla vzkvétat spravedlnost a mír."
Svědectví o životě transformovaném setkáním s Ježíšem, je předpokladem, abychom splnili poslání hlásat radost z Evangelia, které vzkříšený Kristus svěřil současným křesťanům v tomto třetím tisíciletí.
Pokud je vzkříšení Ježíše Krista jen dětským příběhem, pak my křesťané jsme podvodníci. Ale pokud to je skutečná - i když tajemná - událost, pak má smysl, abychom si navzájem popřáli o radostné Velikonoce.


+ Michele Pennisi
Arcibiskup v Monreale, duchovní velkopřevor Řádu.

(překlad VN)

Aktuality

Setkání brněnské komendy v Loděnicích

17.02.2016 14:24
10. 3. 2016 v kostele sv. Markéty v Loděnicích u Moravského Krumlova od 17.30 hod. se uskuteční setkání Brněnské komendy, srdečně zveme všechny členu řádu na setkání.  MUDr. Eva Špatná, MLJ

 

 

Z Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion - č. 3

Novinky

Odebírejte novinky e-mailem.